Home / Legislatie

Legislatie

Hotarare nr……../14 iulie 2021

privind aprobarea infiintarii serviciului de ingrijire la domiciliu

Adunarea Generala a asociatilor intrunita in sedinta in data de 14 iulie 2021,

Studiind:

Certificatul de Acreditare pentru Compartimentul asistenta sociala seria AF007047/06.07.2021, emis conform Deciziei nr.5100/06.07.2021 de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale,

Avand in vedere:

  1. Prevederile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
  2. Legea  nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
  3. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fară adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a servicillor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale,
  4. Hotararea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei Nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice,
  5. Anexa nr. 4 – Standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice din Hotararea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale , precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului,
  6. Anexa nr. 8 — Standarde minime de caritate pentni serviciile de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice, confom Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea StandardeJor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fară adăpost, tinerilor care au prarasit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale,
  7. 1) , punctul 35 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru functionare a serviciilor sociale.

HOTARASTE:

Art.1. — Se aproba infiintarea serviciului de ingrijire la domiciliu.

Art.2. — Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al serviciului de ingrijire la domiciliu, conform Anexei nr. 1, parte integranta a prezentei hotarari.

Art.3. – Se aproba Organigrama serviciului de ingrijire la domiciliu conform Anexei nr. 2, parte integranta a prezentei hotarari.

Art.4. — Se imputemiceste SUSU ANDREI RAZVAN,  in vederea obtinerii licentei pentru serviciul de ingrijire la domiciliu

ASOCIATI

S.C TSH FINANCIAL PROVIDER S.R.L

            prin Tache Stefan

…………………………………………………….

OZON ROBERT

……………………………………………………..

Top
0319222